Adatvédelmi tájékoztató

Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Gufa Bt

Az üzemeltető adatai:

Név:      Gufa Bt

Székhely:            2013 Pomáz Dózsa György utca 22/b

Tel:                        +36-20-9866-895

Web:                    www.gufa.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó : Gufa Bt-t,  telefon: +36 20 9866-895, e-mail: info@gufa.hu

Bevezetés

A Gufa Bt mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Fogalmak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Az ügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

  1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Egy Önnel kötött vagy esetlegesen megkötendő szerződéssel kapcsolatban a személyes adatok feldolgozására a köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy azért van szükség, hogy kérésére még a szerződés megkötése előtt intézkedhessünk. Ha az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását, a hozzájárulás visszavonása előtt azonban adatait a Gufa Bt jogszerűen dolgozza fel.

  1. A személyes adatok gyűjtésének oka és célja

A Gufa Bt az alábbi fő kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjti elsősorban a következő céllal:

2/1  A Gufa Bt általános üzleti tevékenységének részeként:

Személyes adatokat magánszemélyekről, vásárlókról, beszállítókról (ideértve harmadik fél szolgáltatókat is) és más érdekelt felekről gyűjtünk. Ezek az adatok adott esetben kiterjednek a személy nevére, elérhetőségi adataira és más olyan információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzletet kössünk Önnel vagy szervezetével.

2/2  Kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás:

Ha személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton vagy digitális platformunk segítségével felveszi a kapcsolatot cégünkkel, dönthet úgy, hogy megosztja velünk személyes adatait, például nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait. Ezen személyes adatok birtokában tudunk válaszolni például a termékeinkkel kapcsolatos megkeresésére. Az információt adott esetben továbbítjuk, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire, vagy egy adott szolgáltatást biztosíthassunk nekik, vagy árajánlatot adhassunk nekik. Egyes folyamatok (pl. árajánlatok készítése) kapcsán felmerülhet az érintett szakemberek (egyéni vállalkozók) személyes adatainak kezelése is, ez vagy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezelés, vagy az érintett partner hozzájárulása alapján történik.

2/3  Vásárlók és leendő ügyfelek:

Adott esetben személyes adatokat gyűjtünk vásárlóinkról és leendő ügyfeleinkről is, többek között a nevüket, az elérhetőségi adataikat és egyéb olyan információkat, amelyek az adott személlyel vagy szervezettel az üzletkötéshez szükségesek. A vásárló megrendelésének feldolgozásához ezen információkat adott esetben továbbítjuk, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire.

2/4 Jogkövetés

Személyes adatokat a törvény által előírtaknak megfelelően gyűjtünk.

  1. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat

3/1 Akkor gyűjtünk Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, amikor Ön termékeket, szolgáltatásokat vagy tájékoztatást kér tőlünk  vagy  egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

4. Adatainak megosztása más vállalatokkal

Cégünk az alábbi eset kivételével nem osztja meg az Ön személyes adatait:

Vásárlóink biztonsága és védelme, jogaink és tulajdonunk védelme, vagy jogi eljárás lefolytatása érdekében, illetve más olyan esetben osztunk meg személyes adatokat csoportközi társaságokkal és harmadik felekkel, amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatközlést jogszabályok írják elő.

  1. Adatbiztonság, adatok sértetlensége és megőrzése

Személyes adatainak biztonsága, sértetlensége és védelme rendkívül fontos a számunkra. Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg arra az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy tesznek lehetővé ( 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv szerint 5 év). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonását követően a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Az információkat aktualitásuk megőrzése érdekében rendszeresen frissítjük.

Ha az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott vagy tárolt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@gufa.hu e-mail címen vagy a +36 20 9866-895-ös telefonszámon.

Jogainak gyakorlására irányuló kérésére egy hónapon belül reagálunk, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbítsuk. Ha a válaszadási időt meghosszabbítjuk, erről a kérés időpontjától számított egy hónapon belül értesítjük Önt.

6. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy időnként a legújabb szabályozói követelmények miatt vagy egyéb okokból módosítanunk kell ezt az adatvédelmi tájékoztatót. A legfrissebb változatot honlapunkon minden esetben közzétesszük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót. Ha a vonatkozó jogszabály ezt előírja, kikérjük hozzájárulását.

7. Észrevételek és kérdések

Ha észrevétele vagy kérdése van az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a Gufa Bt-t,  telefon: +36 20 9866-895, e-mail: info@gufa.hu

Ha adatainak feldolgozásával kapcsolatban problémája van, panasszal élhet.. Panasztételkor a panaszos nevét és elérhetőségét közölni kell a Gufa Bt részére. Panaszát kivizsgáljuk, arra egy hónapon belül reagálunk. Ha úgy ítéli meg, hogy cégünk nem oldotta meg kielégítően panaszát, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.